Rekrutacja

Rekrutacja planowana jest  w okresie 04.2024 r.-11.2024 r. w 8 turach miesięcznych, możliwe jest jej wcześniejsze zakończenie w przypadku wzmożonego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do projektu musi złożyć w Biurze Projektu (osobiście, pocztą lub mailowo) komplet wymaganych dokumentów: podpisany regulamin, formularz rekrutacyjny zawierający ankietę dot. specjalnych potrzeb (w przypadku osób z niepełnosprawnością) oraz zaświadczenia i/lub oświadczenia wskazane w regulaminie projektu. Wzory dokumentów dostępne są na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY, w Biurze Projektu oraz podczas spotkań informacyjnych.

Obligatoryjne kryteria rekrutacji:

  • zamieszkiwanie na terenie woj. lubelskiego
  • wiek powyżej 18 lat
  • pozostawanie osobą bierną zawodowo.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów powoduje odrzucenie Kandydatki/Kandydata.

Punktowe kryteria rekrutacji:

  • osoby z niepełnosprawnością +20 pkt.
  • osoby korzystające ze świadczeń/kwalifikujące się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej +20 pkt, w tym w szczególności z powodu: ubóstwa dodatkowo +10 pkt.
  • osoby z grup preferowanych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów EFS+ (Podrozdział 4.2 pkt 2) +10pkt, tj. szczególnie osoby: doświadczające wielokrotnego wykluczenia +10 pkt., wykluczone komunikacyjnie + 10 pkt., osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności +10 pkt.
  • osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3) +10 pkt.
  • osoby bierne zawodowo z powodu obowiązków opiekuńczych + 10 pkt.
  • osoby z obszarów wiejskich + 10 pkt.
  • osoby powyżej 55 roku życia +10 pkt.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 96 osób z najwyższą liczbą punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów do projektu zostaną przyjęte osoby z niższym dochodem na osobę. Wyboru Uczestników/Uczestniczek dokona Komisja Rekrutacyjna. O decyzji osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie/listownie lub mailowo. Listy Uczestniczek/Uczestniczek po zanonimizowaniu zostaną także zamieszczona na stronie projektu.

Masz jakieś pytania? Chcesz zgłosić wstępną chęć udziału w projekcie? Wypełnij FORMULARZ.

Skip to content