Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „Aktywne włączenie to pewne zatrudnienie”, który jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększona aktywność zawodowa i zdolność do zatrudnienia oraz uczestnictwo w życiu społecznym 96 osób (58 kobiet i 38 mężczyzn) zamieszkujących w woj. lubelskim, osób biernych zawodowo, doświadczających problemów powodujących ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez skorzystanie z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz zawodowym  w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 1.04.2024-31.07.2025, prowadzącą do podjęcia zatrudnienia przez min. 34 osoby, poszukiwania zatrudnienia przez min. 44 osoby i poprawy sytuacji społecznej przez min. 58 osób.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 96 osób (58 kobiet i 38 mężczyzn) zamieszkujących w woj. lubelskim, wyłącznie biernych zawodowo, doświadczających problemów powodujących ubóstwo i wykluczenie społeczne (tj. w szczególności osoby korzystające ze świadczeń/ kwalifikujące się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej głównie z powodu ubóstwa; osoby z niepełnosprawnościami; osoby z niskimi kwalifikacjami; osoby bierne z powodu obowiązków opiekuńczych; osoby wykluczone komunikacyjnie, osoby z obszarów wiejskich oraz osoby starsze), które w pierwszej kolejności wymagają kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Rezultaty projektu

 • Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie – 96 osób (w tym 58 kobiet i 38 mężczyzn).
 • Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie – 24 osoby (w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn).
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 77 osób (w tym 46 kobiet i 31 mężczyzn).
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 44 osoby (w tym 27 kobiet i 17 mężczyzn).
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 34 osoby (w tym 21 kobiet i 13 mężczyzn).
 • Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 58 osób (w tym 35 kobiet i 23 mężczyzn).
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 29 osób (w tym 17 kobiet i 12 mężczyzn).

Miejsce realizacji projektu

Projekt będzie realizowany na terenie woj. lubelskiego.

Formy wsparcia

W projekcie oferowane będą następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (3 godziny na osobę).
 • Poradnictwo prawne i/lub psychologiczne (8 godzin na osobę, w tym 4 godziny poradnictwa prawnego oraz 4 godziny poradnictwa psychologicznego).
 • Poradnictwo zawodowe – indywidualne (4 godziny na osobę) i grupowe (12 godzin na grupę).
 • Warsztaty kompetencji społecznych i życiowych ze wsparciem uczestnictwa w kulturze (24 godziny na grupę).
 • Szkolenia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych (120 godzin na grupę).
 • Pośrednictwo pracy (3 godziny na osobę).
 • Staż zawodowy w wymiarze 3 m-cy.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 1 983 271,68 zł, a kwota dofinansowania to 1 884 108,10 zł.

Termin realizacji

Projekt realizowany w okresie od 1.04.2024 roku do 31.07.2025 roku.

Realizacja projektu

Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Biuro projektu:
Aleje Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin, II PIĘTRO (winda B)
tel.: (+48) 572 294 642
e-mail: aktywnewlaczenie@csi.info.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Skip to content