Oferowane wsparcie

Zadanie 1:  IDENTYFIKACJA POTRZEB

Wymiar: 3 godziny na osobę.

Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: Indywidualna Ścieżka Reintegracji, zwrot kosztów dojazdu, materiały biurowe.

Podczas indywidualnych spotkań zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej Uczestników/Uczestniczek,  ich zasobów, potrzeb, potencjału i predyspozycji. Określona zostanie sytuacja pod względem m.in. potencjału psychospołecznego wraz z analizą dysfunkcji, umiejętności społecznych, wewnętrznej motywacji do zmiany. Pozwoli to na zidentyfikowanie potrzeb i odpowiedni dobór usług aktywnej integracji – opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Zadanie 2:  PORADNICTWO PRAWNE I/LUB PSYCHOLOGICZNE

Wymiar: 8 godzin na osobę (w tym 4 godziny poradnictwa prawnego oraz 4 godziny poradnictwa psychologicznego).

Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: zwrot kosztów dojazdu.

Osoby biorące udział w projekcie będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z prawnikiem i/lub psychologiem (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb).

Zakres poradnictwa psychologicznego: przełamywanie barier mentalnych; budowanie pozytywnego myślenia; zwiększenie motywacji do działania; wzmacnianie wiary we własne możliwości; rozwiązywanie indywidualnych problemów.

Zakres poradnictwa prawnego: udzielanie zindywidualizowanych porad m.in. w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia itp.

Zadanie 3:  INDYWIDUALNE I GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Wymiar: 4 godziny spotkań indywidualnych oraz 24 godziny zajęć grupowych.

Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: poczęstunek kawowy podczas zajęć grupowych oraz zwrot kosztów dojazdu.

Podczas PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO zostanie przeprowadzona identyfikacja powodów bierności zawodowej, przyczyn pozostawania bez pracy i deficytów, predyspozycji zawodowych, zdiagnozowane zostaną potrzeby szkoleniowe i walidacyjne, możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia, doskonalenia zawodowego oraz wskazane zostaną kierunki rozwoju zawodowego.

Zakres PORADNICTWA GRUPOWEGO: techniki i metody poszukiwania pracy; sporządzanie dokumentów aplikacyjnych; autoprezentacja na rozmowie o pracę; równouprawnienie na rynku pracy; przejawy dyskryminacji ze względu na płeć czy niepełnosprawność i sposoby zwalczania stereotypów; prawa osób z niepełnosprawnością.

Zadanie 4:  WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I ŻYCIOWYCH ZE WSPARCIEM UCZESTNICTWA W KULTURZE

Wymiar: 24 godziny na grupę.

Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: poczęstunek kawowy, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz  bilet do instytucji kultury.

Tematyka warsztatów:

  • kształtowanie prawidłowych postaw kultury osobistej wśród UP – elementy savoir-vivre;
  • aktywne spędzanie czasu wolnego i rekreacja oraz uczestnictwo w kulturze – oferta instytucji kultury, możliwości podejmowania aktywności społecznej (np. wolontariat);
  • komunikacja interpersonalna – elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w tym komunikacja w instytucjach publicznych, umiejętności słuchania, dyskutowania;
  • umiejętności życiowe (m.in. sposoby rozwiązywania konfliktów; wykorzystanie umiejętności negocjacji i mediacji w realnych sytuacjach społecznych i zawodowych, umiejętności wyrażania i reagowania na krytykę; radzenie sobie z negatywnymi uczuciami i stresem; ćwiczenie asertywności).

W ramach warsztatów każdy otrzyma BILET WSTĘPU DO WYBRANEJ INSTYTUCJI KULTURY (muzeum/ teatru/ filharmonii) na wybrane wydarzenie.

Zadanie 5:  SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Wymiar: 120 godzin na grupę.

Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy i obiad, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.

Tematyka szkoleń zostanie dopasowana do preferencji i predyspozycji Uczestników/Uczestniczek z uwzględnieniem potrzeb regionalnego rynku pracy. Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji,  potwierdzonych certyfikatem ECCC/VCC/innym lub kompetencji potwierdzonych zaświadczeniem zawierającym wyszczególnione efekty uczenia.

Zadanie 6:  STAŻ ZAWODOWY

Wymiar: 3 miesiące na osobę.

Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: badania lekarskie, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, ubezpieczenie NNW.

W ramach projektu 72 Uczestników/Uczestniczek odbędzie 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawców z woj. lubelskiego. Zadanie ma na celu przyuczenie osób biorących udział w projekcie do wykonywania nowego zawodu i nabycie doświadczenia zawodowego.

Zadanie 7:  POŚREDNICTWO PRACY

Wymiar: 3 godziny na osobę.

Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: zwrot kosztów dojazdu.

Tematyka indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy:

  • udzielanie informacji o sytuacji i zmianach na rynku pracy;
  • inicjowanie spotkań z pracodawcami – każda osoba odbędzie min.3 spotkania;
  • pozyskiwanie ofert dla – tworzenie bazy pracodawców z woj. lubelskiego, u których Uczestnicy/Uczestniczki mogą podjąć zatrudnienie;
  • motywowanie do samodzielnego poszukiwania pracy.
Skip to content